Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah:

Článek 1 - Definice

Článek 2 - Totožnost společnosti

Článek 3 - Použitelnost

Článek 4 - Prezentace produktů

Článek 5 - Smlouva

Článek 6 - Právo na odstoupení

Článek 7 - Cena

Článek 8 - Shoda a záruka

Článek 9 - Dodávka a provedení

Článek 10 - Platba

Článek 11 - Odpovědnost

Článek 12 - Reklamační řád

Článek 13 - Spory

Článek 14 - Doplňující nebo odlišná ustanovení

 

Článek 1 - Definice

V těchto podmínkách platí následující definice:

1. Lehota na rozmyšlenou: lhůta, ve které může spotřebitel využít svého práva na odstoupení od smlouvy;

2. Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná v rámci povolání nebo podnikání a která uzavírá se společností smlouvu na dálku;

3. Den: kalendářní den;

4. Trvalý datový nosič: jakýkoli prostředek, který umožňuje spotřebiteli nebo společnosti ukládat informace, které jsou mu adresovány osobně, způsobem, který umožňuje budoucí konzultaci a nezměněnou reprodukci uložených informací; 5. Právo na odstoupení: možnost aby spotřebitel odstoupil od smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou;

6. Společnost: Katerina K, jak je uvedeno v článku 2.

7. Smlouva na dálku: dohoda, ve které se výlučně používá jedna nebo více komunikačních technik na dálku v kontextu systému organizovaného společností pro prodej produktů a/nebo služeb na dálku až do uzavření smlouvy včetně;

8. Technika komunikace na dálku: prostředek, který lze použít k uzavření smlouvy, aniž by byl spotřebitel a společnost ve stejné místnosti současně.

9. Webová stránka: mothertomother.cz

 

Článek 2 - Totožnost společnosti

Kateřina K.

Saturnusstraat 91/89, 2516 AG, Haag, Nizozemsko

E -mailová adresa: k.konarovska@gmail.com

Registrační číslo obchodní komory: 65506324

IČ DPH: NL002468338B68

 

Článek 3 - Použitelnost

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prezentaci produktů na Webových stránkách Společností a pro všechny smlouvy na dálku - také budoucí - uzavřené mezi Společností a Spotřebitelem.

2. Před uzavřením smlouvy na dálku bude text těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněn spotřebiteli. Není -li to přiměřeně možné, společnost před uzavřením smlouvy na dálku uvede, že obecné podmínky jsou k dispozici k nahlédnutí v prostorách společnosti a že budou bezplatně zaslány spotřebiteli co nejdříve , na žádost spotřebitele.

3. Pokud je smlouva na dálku uzavřena elektronicky, pak v rozporu s předchozím odstavcem a před uzavřením smlouvy na dálku bude text těchto všeobecných obchodních podmínek spotřebiteli zpřístupněn elektronicky takovým způsobem, že spotřebitel lze je snadno uložit na odolný datový nosič. Není -li to přiměřeně možné, pak společnost před uzavřením smlouvy na dálku uvede, kde lze obecné podmínky elektronicky zkontrolovat a že budou spotřebiteli na jeho žádost zaslány bezplatně, a to buď elektronicky. nebo jinak.

 

Článek 4 - Prezentace produktů

1. Prezentace produktů na Webových stránkách obsahuje přesný popis prezentovaných produktů. Popis je dostatečně podrobný, aby spotřebiteli umožnil řádně posoudit prezentovaný produkt. Pokud společnost použije obrázky, budou to věrné vyobrazení prezentovaných produktů. Společnost není vázána zjevnými chybami nebo omyly při prezentaci produktů nebo jinými chybami či omyly na Webových stránkách.

2. Web bude obsahovat takové informace, které spotřebiteli objasní, jaká práva a povinnosti se týkají zadání objednávky. To zahrnuje zejména:

- cena, která pro zákazníky v EU bude zahrnovat DPH;         

- náklady na dodání, pokud existují;         

- způsob, jakým bude smlouva uzavřena a jaká opatření to bude vyžadovat;         

- zda právo na odstoupení od smlouvy platí či nikoli;         

- způsob platby, doručení a plnění smlouvy;         

- zda je smlouva podána po jejím uzavření, a pokud ano, jak k tomu může spotřebitel přistoupit;         

- způsob, jakým může spotřebitel kontrolovat informace, které poskytl v souvislosti se smlouvou, a také způsob, jakým může tyto informace opravit, před uzavřením smlouvy;         

 

Článek 5 - Smlouva

1. Prezentace produktů na Webových stránkách nepředstavuje žádnou nabídku Společnosti na kupní smlouvu.

2. Spotřebitel odesláním objednávkového formuláře uvedeného na Webových stránkách podává Společnosti závaznou nabídku kupní smlouvy. Spotřebitel předloží nabídku zadáním všech požadovaných informací během procesu objednávky a odesláním objednávkového formuláře Společnosti výběrem platební metody a dokončením zvoleného platebního procesu. Než spotřebitel předloží svou nabídku, bude si moci prohlédnout jím zadané údaje a opravit případné chyby v poskytnutých informacích.

3. Po obdržení objednávky spotřebitele (elektronicky) zašle společnost spotřebiteli e -mail s potvrzením přijetí objednávky a uvedením podrobností objednávky (potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky nepředstavuje prohlášení o přijetí smluvní nabídky Spotřebitele, ale slouží pouze pro informační účely.

4. Kupní smlouva mezi spotřebitelem a společností nabude účinnosti až poté, co společnost přijme nabídku odesláním objednaného zboží. Pokud byla jako možnost platby zvolena platba předem, bude zboží odesláno až po připsání celé částky na účet společnosti.

5. Společnost má právo odmítnout jakoukoli nabídku nebo vázat její provedení na zvláštní podmínky, a to bez uvedení důvodu.

6. V případě vyšší moci bude každá ze stran oprávněna smlouvu zcela nebo v případě, že je vyšší moc dostatečně podstatná, zrušit smlouvu - pokud jde o část, na kterou se vyšší moc vztahuje. V posledním případě se strany zavazují plnit tu část smlouvy, která není zrušena. Pokud dojde k zániku na základě tohoto odstavce, žádná ze stran nebude povinna zaplatit druhé straně náhradu škody za zrušenou část smlouvy.

 

Článek 6 - Právo na odstoupení

1. Při nákupu produktů může spotřebitel vypovědět smlouvu bez uvedení důvodu do 14 dnů od nákupu. Toto období na rozmyšlenou začíná prvním dnem po obdržení produktu spotřebitelem nebo zástupcem dříve určeným spotřebitelem a oznámeným společnosti.

2. Během období na rozmyšlenou bude spotřebitel s výrobkem a jeho obalem zacházet s maximální péčí. Spotřebitel nesmí otevírat obaly ani používat výrobek, pokud to není nezbytné k určení povahy produktů. Výslovně není dovoleno balit nebo nosit dítě ve výrobcích. Pokud si přeje uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, vrátí společnosti a veškerý dodávaný materiál, je -li to rozumně možné, v původním stavu a obalu Společnosti v souladu s přiměřenými a jasnými pokyny společnosti.

3. Spotřebitel může zrušit smlouvu na dálku v souladu s odstavcem 1 tohoto článku nahlášením odstoupení (digitálního nebo v jiné formě) Společnosti ve lhůtě na rozmyšlenou. Spotřebitel vrátí produkt tak rychle, jak je to jen možné, nejpozději však do 14 dnů ode dne nahlášení, jak bylo právě uvedeno, nebo jej předá (zástupci) společnosti. Spotřebitel může zaslat produkt přímo společnosti bez oznámení o odstoupení předem ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Spotřebitel musí v tomto případě zahrnout písemné oznámení o odstoupení. Produkty lze vrátit na následující adresu:

Kateřina K.             

Saturnusstraat 91/89

2516AG, Haag

Nizozemí

4. Na účet spotřebitele se vztahují pouze přímé náklady vynaložené na vrácení zásilky. To znamená, že spotřebitel bude muset uhradit náklady na vrácení produktu. Přepravní náklady zaplacené spotřebitelem a kupní cena zaplacená za produkt budou spotřebiteli vráceny, pokud bude vrácena celá objednávka.

5. Spotřebitel odpovídá pouze za znehodnocení výrobku, které je důsledkem jeho zacházení s výrobkem jiným způsobem, než je povoleno v odstavci 2. jakékoli další poškození nebo viditelné opotřebení bude mít za následek sankci vrácení již zaplacené částky do Spotřebitel za účelem vyrovnání škod společnosti způsobených nesprávným zacházením s výrobkem.

6. Jakékoliv částky, které již spotřebitel zaplatil (předem), budou spotřebiteli vráceny co nejdříve, v každém případě do 28 dnů po zrušení smlouvy. Pokud si spotřebitel zvolí drahý způsob doručení přednostně před nejlevnějším standardním doručením, společnost nemusí vracet dodatečné náklady dražšího způsobu.

S výjimkou případů, kdy společnost nabídla, že si produkt vyzvedne sama, může odložit vrácení peněz, dokud produkt neobdrží, nebo dokud spotřebitel neprokáže, že produkt vrátil, podle toho, co nastane dříve.

7. Pokud nám bude produkt (zejména vyrobený z textilu) vrácen v rámci lhůty na rozmyšlenou a byl jakýmkoliv způsobem použít, vyjmut z obalu nebo byla odstraněna opotřebovací páska. Společnost si vyhrazuje právo účtovat spotřebiteli částku 20 EUR nebo 500 CZK nebo 25 USD za dodatečné zpracování, které je nutné k obnovení produktu do původního stavu. Obecně tento proces znamená čištění, praní a žehlení produktu po použití.

8. Právo na odstoupení se nevztahuje na produkty, které Společnost vytvořila v souladu se specifikacemi Spotřebitele;

 

Článek 7 - Cena

1. Ceny za produkty nebo služby pro zákazníky v EU budou zahrnovat DPH;

2. Ceny prezentovaných produktů a/nebo služeb lze zvýšit, například pokud dojde ke změnám cen v důsledku změn nizozemských sazeb DPH.

3. Pokud jsou účtovány náklady na dopravu, budou jasně uvedeny v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Tyto náklady budou zobrazeny samostatně v objednávkovém procesu.

 

Článek 8 - Shoda a záruka

1. Společnost zaručuje, že produkty a/nebo služby jsou v souladu se smlouvou, specifikacemi uvedenými v potvrzení objednávky, přiměřenými požadavky na spolehlivost a/nebo použitelnost a zákonnými ustanoveními a/nebo nařízeními holandské vlády, která existují k datu na kterou je smlouva uzavřena.

2. Záruka poskytovaná společností, výrobcem nebo dovozcem nemá vliv na zákonná práva a nároky, které může spotřebitel vůči společnosti uplatňovat na základě smlouvy.

3. Pokud dodaný produkt nesplní smlouvu, může spotřebitel společnost přiměřeně informovat v přiměřené lhůtě po zjištění vady.

4. Pokud společnost považuje stížnost za opodstatněnou, budou příslušné výrobky opraveny nebo vráceny peníze po konzultaci se spotřebitelem. Vrácení peněz nesmí překročit cenu zaplacenou za produkt spotřebitelem společnosti. Tento článek nevylučuje právo Klienta požadovat náhradu škody, je -li to relevantní.

 

Článek 9 - Dodávka a provedení

1. Společnost bude věnovat maximální možnou péči přijímání a provádění objednávek produktů.

2. Dodací adresa je adresa, kterou spotřebitel poskytl společnosti.

3. Při řádném dodržování ustanovení uvedených v článku 4 těchto všeobecných obchodních podmínek bude společnost přijímat a provádět objednávky rychle, ale do 30 dnů, pokud nebylo dohodnuto delší období dodání. Pokud se dodání zpozdí, nebo pokud objednávku nelze přijmout, nebo jen částečně, bude o tom spotřebitel informován nejpozději do 30 dnů od zadání objednávky. V takovém případě má spotřebitel právo bezplatně vypovědět smlouvu.

4. V případě ukončení v souladu s předchozím odstavcem společnost vrátí spotřebiteli zaplacenou částku co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů po ukončení.

5. Není -li možné dodat objednaný produkt, bude se společnost snažit poskytnout náhradní produkt. Skutečnost, že je poskytován náhradní výrobek, bude jasně a srozumitelně uvedena nejpozději při dodání. Právo na odstoupení nelze vyloučit v případě náhradních produktů. Náklady na jakoukoli zpáteční zásilku jsou na účet Společnosti.

6. Není -li výslovně dohodnuto jinak, nese riziko poškození a/nebo ztráty produktů společnost až do okamžiku doručení spotřebiteli nebo zástupci, kterého spotřebitel dříve určil a oznámil společnosti.

7. Jsou -li služby poskytovány produktům, které jsou společnosti poskytovány spotřebitelem, nese riziko poškození a/nebo ztráty těchto materiálů během přepravy společnost pouze za hodnotu služby, kterou poskytuje společnost. Společnost nemůže nést odpovědnost za poškození nebo ztrátu materiálů, které byly předem majetkem Spotřebitele a které byly Společnosti zaslány do servisu Společností.

 

Článek 10 - Platba

1. Spotřebitel zaplatí dlužné částky Společnosti v souladu s objednávkovým postupem a všemi platebními metodami uvedenými na webových stránkách Společnosti. Společnost může svobodně nabídnout jakýkoliv způsob platby podle svého výběru a tyto metody může kdykoliv změnit.

 

Článek 11 - Odpovědnost

1. Před použitím produktů společnosti je spotřebitel povinen vzít v úvahu bezpečnostní pokyny a pokyny pro uživatele, které společnost poskytuje.

2. Za bezpečnost dítěte nebo dítěte, které se nosí používáním produktů společnosti, odpovídá výhradně spotřebitel.             

                           

2.1 Je odpovědností spotřebitele vyhledat profesionálního specialistu na nošení dětí/dětí, který mu poskytne dostatečné informace o používání a bezpečnosti výrobku. Používání výrobku bez řádných odborných pokynů je na vlastní riziko spotřebitele.

             

2.1.1 Společnost poskytuje spotřebiteli kontakt na profesionálního specialistu na nošení dětí/kojenců, ale veškeré další náklady na odborné poradenství nese spotřebitel.

3. Společnost nenese odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, represivní, náhodné, příkladné nebo následné škody vyplývající z nepřesného používání produktů společnosti, včetně jakéhokoli použití produktů společnosti pro jiné účely, než jaké jsou produkty určen pro.

4. Porušení bude existovat pouze v případě, že zboží nebude splňovat specifikace dané společností a přijaté spotřebitelem. Pokud si chce spotřebitel být jistý, že zboží je vhodné pro jeho zamýšlené použití, musí o tom společnost podrobně informovat před uzavřením smlouvy a vhodnosti pro takové použití - pokud si spotřebitel přeje, aby tato vhodnost byla součástí smlouva - musí být sjednána písemně.

5. S výjimkou případu úmyslu nebo úmyslné lehkomyslnosti, pokud by mělo být rozhodnuto na jakémkoli základě, že společnost musí uhradit náhradu škody, společnost omezuje svou odpovědnost - bez ohledu na její povahu - na maximálně 10 000 EUR.

6. Porušení smlouvy zahrnuje v tomto článku také protiprávní jednání.

 

Článek 12 - Reklamační řád

1. Společnost má dostatečně zveřejněný reklamační řád a stížnosti vyřizuje v souladu s tímto postupem.

2. Stížnosti týkající se plnění smlouvy musí být společnosti předloženy s patřičnou rychlostí, popsanou úplným a srozumitelným způsobem poté, co spotřebitel zjistí vady.

3. Odpověď na stížnosti podané Společnosti bude poskytnuta do 28 dnů, počítáno od data přijetí. Pokud se předpokládá, že k vyřízení stížnosti bude vyžadováno delší období, společnost odpoví do 28 dnů, přičemž potvrdí přijetí a uvede, kdy může spotřebitel očekávat podrobnější odpověď.

4. Nelze -li stížnost vyřešit společnou konzultací, povede to ke sporu, který je předmětem systému řešení sporů.

 

Článek 13 - Spory

1. Smlouvy uzavřené mezi Společností a Spotřebitelem, na které se vztahují tyto všeobecné obchodní podmínky, se řídí výhradně nizozemským právem.

2 Pokud není kogentními právními předpisy stanoveno jinak, budou veškeré spory vyplývající ze smlouvy předloženy příslušnému nizozemskému soudu v okrese, kde má společnost sídlo.

3. Pokud by se ukázalo, že některé ustanovení těchto Všeobecných podmínek je neplatné, nebude to mít vliv na platnost Všeobecných obchodních podmínek jako celku. V takovém případě smluvní strany stanoví jedno nebo více nových ustanovení, která budou nahrazovat původní ustanovení v maximální možné míře podle zákona.

4. Pojem „psaný“ v těchto Všeobecných podmínkách se vztahuje také na komunikaci prostřednictvím e -mailu a faxu za předpokladu, že byla dostatečně prokázána identita odesílatele a integrita e -mailové zprávy.

 

Článek 14 - Doplňující nebo odlišná ustanovení

1 Dodatečná ustanovení nebo ustanovení odlišná od těchto všeobecných obchodních podmínek nemusí mít vliv na zájmy spotřebitele a musí být zaznamenána písemně nebo takovým způsobem, aby je spotřebitel mohl uložit na trvanlivém datovém nosiči vyhledatelným způsobem.

2 Obchodní podmínky v českém jazyce jsou pouze prekladem. V případě neshody platí originál obchodních podmínek v anglickém jazyce.

stáhnout jako PDF